Drukuj  

Dla autorów


Wskazówki dla Autorów

 


Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, dotąd niepublikowane, opracowane komputerowo zapisane na dysku lub przesłane pocztą elektroniczną na adres redakcja@holocaustreseach.pl, ale łącznie z wydrukiem, który spełnia wymogi dotyczące maszynopisu. Redakcja traktuje jako wiążącą wydrukowaną wersję tekstu. Przypisy w tekście prosimy numerować kolejno w całym artykule i umieszczać na dole strony.

Redakcja będzie wdzięczna za zachowanie zapisu stosowanego w przypisach w obecnym numerze „Zagłady Żydów. Studia i Materiały”, zgodnie z instrukcją wydawniczą.

Do przesyłanych artykułów należy załączać:

  • krótkie (do 1/2 strony maszynopisu) streszczenie
  • wykaz słów kluczowych
  • krótką notę o autorze
  • ewentualne informacje o ilustracjach
  • oświadczenie o ghostwrittingu

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca

Termin nadsyłania propozycji oraz książek do recenzji do numeru w roku nstępnym upływa 1 grudnia roku poprzedzającego. Termin składania zaakceptowanych i zamówionych tekstów upływa 1 lutego w roku wydania

Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

instrukcja wydawnicza                   wskazówki dla autorów                 oświadczenie ghostwritting 

formularz recenzji

Lista recenzentów z lat 2000-2018:

Tadeusz Bartoś,
Alicja Bartuś,
Łukasz Biedka,
Aleksandra Bańkowska,
Józef Chmielowski,
Beata Chomątkowska-Szałamacha
Nawojak Cieślińska-Lobkowicz,
Marta Cobel-Tokarska,
Havi Dreifuss,
Barbara Engelking,
Anna Engelking,
Michał Głowiński,
Jan Grabowski,
Agnieszka Haska,
Jan Jagielski,
Marta Janczewska,
Elżbieta Janicka,
Audrey Kichlewski,
Jerzy Kochanowski,
Janusz Kłapeć,
Joanna Nalewajko-Kulikov,
Jerzy Kochanowski,
Justyna Kowalska-Leder,
Ewa Koźmińska-Frejlak,
Katarzyna Koszyńska-Kuszany ,
Grzegorz Krzywiec,
Bartosz Krupa,
Julian Kwiek,
Jacek Leociak,
Andrzej Leder
Dariusz Libionka,
Stephen Lehnseadt,
Małgorzata Melchior,
Witold Mędykowski,
Grzegorz Motyka
Stanisław Obirek,
Krzysztof Persak
Katarzyna Person,
Monika Polit,
Jakub Petelewicz,
Renata Piątkowska,
Elżbieta Przybył-Sadowska,
Adam Puławski,
Konrad Rokicki,
Szymon Rudnicki,
Kathrin Stoll,
David Silberklang,
Alina Skibińska,
Adam Sitarek,
David Silberklang,
Antoni Sułek,
Paweł Śpiewak,
Jan Szkudliński,
Claire Rossenson,
Piotr Słodkowski,
Szymon Rudnicki,
Nechama Tec,
[Jerzy Tomaszewski]
[Feliks Tych]
Marta Tomczok,
Ewa Wiatr,
ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel,
Piotr Witek,
Paweł Wieczorek,
Zofia Woycicka
Agnieszka Ziębińska-Witek
Genevieve Zubrzycki
Andrzej Żbikowski
Jolanta Żyndul

Procedury recenzowania

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja "Zagłada Żydów Studia i materiały" , są zgodne z wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (zob. broszurę na stonach MNiSW, klikając tytuł broszury), a w szczególności:


1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Weryfikowany jest zakres tematyczny nadesłanego artykułu (pod kątem jego zgodności z tematyka pisma) oraz zgodnośc z kryteriami formalnymi dla tekstu naukowego oraz stosowanie się autora do instrukcji wydawniczej. Na podstawie wstępnej recenzji co najmniej dwu członków redakcji są one kwalifikowane do dalszej procedury recenzyjnej lub odrzucane. Każdorazowo autor informowany jest o decyzji redakcji.

2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, a w opinii redakcji wymagają zewnętrznej procedury są także przekazywane do niezależnych recenzentów (w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy:
a) nie są członkami Redakcji,
b) nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
c) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
d) nie są względem autorów z zależności służbowej,
e) w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
f) nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach b–f),
g) są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
h) cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.

4. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych [1800 znaków]) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.

5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.

6. Redakcja, zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi wytyczne dotyczące formy recenzji, za pomocą których recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji.

8. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.

9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu*. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

10. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji*.

11. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, przy wsparciu członków Redakcji, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

13. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji czasopisma przez okres pięciu lat.

* dotyczy wyłącznie tekstów zakwalifikowanych przez Redakcję do procedury recenzyjnej


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl