Drukuj  

Archiwum vol. 11/2015


SPIS TREŚCI nr 11 ; R. 2015

IN MEMORIAM

 • Feliks Tych [Redakcja]
 • Władysław Bartoszewski [Michał Komar]

STUDIA

 • Karolina Panz, „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947
 • Pim Griffioen, Ron Zeller, Prześladowania Żydów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny
 • Tal Bruttmann, Polityka antyżydowska, „ostateczne rozwiązanie” i pomoc udzielana Żydom we Francji Vichy w latach 1940–1945
 • Katarzyna Odrzywołek, Piotr Trojański, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich .
 • Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Grabieżca ze znakiem Q. O rabunkowej działalności Pietera Nicolaasa Mentena (1899–1987)
 • Barbara Engelking, Labirynty i plątaniny. Historia pewnego Sprawiedliwego

SYLWETKI

 • Roni Stauber, Filip Friedman i początki badań nad Zagładą

KONTEKSTY
 • Bartłomiej Rusin, Deportacja Żydów z Macedonii Wardarskiej, Bełomoria i Pirotu w historiografii bułgarskiej


Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

 • Stefan Klemp, Źródła ukazujące działalność batalionów policyjnych w okupowanej Polsce
 • Agnieszka Haska, „Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie
 • Katharina Friedla, Strategie przetrwania i udzielanie pomocy żydowskim partnerom w małż eń stwach mieszanych we Wrocławiu i Hamburgu. Studium przypadku
 • Justyna Majewska, „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim .
 • Maria Ferenc Piotrowska, „Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim

PUNKTY WIDZENIA

 • Tomasz Ceran, Historia XX wieku, totalitaryzm i problem zła
 • Piotr Forecki, Anna Zawadzka, Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”
 • Piotr Filipkowski, Między historią mówioną, psychologią ocalenia a traumą drugiego pokolenia. Wokół książek Mikołaja Grynberga Ocaleni z XX wieku i Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 11/2015  powiększ    

 

 kup artykuły on-line 

 

 

kup e-book

  

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 11/2015  powiększ

 

 

 

 

redaktor naczelny Dariusz Libionka prezentuje zawartość numeru

MATERIAŁY

 • Pamiętnik dr. Chaima Einhorna [Barbara Engelking]
 • Ewa Wiatr, Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga
 • Piotr Trojański, „Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego
   

MAŁE FORMY

 • Tadeusz Bartoś, Zapomnieć
 • Jacek Leociak, Ginczanka

OMÓWIENIA

 • Tadeusz Czekalski, Bałkańska ziemia obiecana? Problem Holokaustu w albańskich badaniach nad przeszłością
 • Natalia Sineaeva-Pankowska, Pamięć o Holokauście w Mołdawii
 • Ján Hlavinka, Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady

NAUCZANIE O ZAGŁADZIE

 • Katarzyna Woniak, Ujęcie Zagłady w niemieckich podręcznikach szkolnych
 • Carson Phillips, Szanse, wyzwania i interpretacje: nauczanie o Holokauście w Kanadzie
 • Robert Szuchta, Czy zmiany programowe nauczania historii w polskiej szkole uwzględniają debaty historyczne? Refleksje na marginesie obrazu Zagłady w podręcznikach do nauczania historii

RECENZJE

 • David Silberklang, Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District [Dariusz Libionka]
 • Bartosz Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady
 • Katarzyna Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie [Iwona Kurz]
 • Paweł Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi, Prze-pisywanie literatury Holocaustu [Aleksandra Ubertowska]
 • Aleksandra Ubertowska, Holokaust Auto(tanato)grafie [Paweł Wolski]
 • Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę, Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003) [Anna Mach]
 • Andrea Löw, Markus Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945 [Dagmara Swałtek]
 • Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945 [Dagmara Swałtek]
 • Peter Longerich, Himmler. Buchalter śmierci [Tomasz Ceran]
 • Patrick Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady [Anna Ziółkowska]
 • Rachel Brenner, The Ethics of Witnessing. The Holocaust in Polish Writers’ Diaries from Warsaw, 1939–1945 [Jacek Leociak]
 • Christian Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS [Sławomir Buryła]
 • Sönke Neitzel, Harald Welzer, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i umierania [Mikołaj Winiewski]
 • Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia [Joanna Wawrzyniak]
 • Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej [Stanisław Obirek]
 • Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta [Adam Sitarek]
 • Timothy Snyder, Black Earth: The Holocaust as History and Warning [Jan Grabowski]
 • Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit (red.), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego [Justyna Majewska]

WYDARZENIA. Wokół Muzeum Historii Żydów Polskich

 • Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Żydowska Biblia pauperum
 • Małgorzata Szpakowska, O Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Jacek Leociak, Zagłada w „Muzeum życia” (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci)

CURIOSA

 • Dariusz Libionka, W poszukiwaniu miliona Sprawiedliwych
 • Agnieszka Haska, Keep calm and bądź jak Jan Karski
   

 Publikacja zrealizowana przy udziale środków :

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl