Drukuj  

Nagroda im. Israela Gutmana


Nagroda im. ISRAELA GUTMANA
dla najlepszego artykułu naukowego poświęconego tematowi zagłady Żydów w 2016 roku

O nagrodzie

Redakcja rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” oraz Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów postanowiły ufundować NAGRODĘ im. Israela Gutmana dla autora najlepszego artykułu naukowego poświęconego tematowi Zagłady. NAGRODA adresowana jest do wszystkich, lecz w sposób szczególny zależy nam na uhonorowaniu badaczy młodej generacji. To ich chcemy wspierać, zachęcać do pracy trudnej, żmudnej, wymagającej nieraz benedyktyńskiej cierpliwości i skrupulatności. Praca historyka Zagłady bywa też obarczona wyzwaniami pozanaukowymi, stając się często emocjonalnie, moralnie i egzystencjalnie doświadczeniem trudnym. W naszej intencji NAGRODA im. Israela Gutmana ma stanowić nie tylko wyraz uznania dla wysokiej jakości merytorycznej pracy wyłonionej w procedurze konkursowej, lecz także zwracać uwagę na wymiary humanistyczny i etyczny, w jakie nieuchronnie wpisują się badania nad Zagładą.

Nagród przyznawanych w Polsce za prace naukowe czy literackie jest dużo. Nagradzane są monografie, edycje źródłowe, prace popularnonaukowe. Nagradzany jest całokształt działalności naukowej czy społecznej. Novum naszej inicjatywy polega na tym, że NAGRODA im. Israela Gutmana przyznawana jest za artykuł naukowy. Książka staje się nieraz przedmiotem dyskusji i polemik, artykuł zazwyczaj ginie bez echa w czasopismach naukowych czy księgach zbiorowych i rzadziej niż książka trafia do szerszego obiegu, rzadziej jest zauważany i komentowany. Wyróżniamy naszą NAGRODĄ artykuł również dlatego, że – szczególnie dla młodszych badaczy – stanowi on najczęściej jedyną formę publikacji wyników ich prac. Chcemy, by ich trud mógł być zauważony i doceniony.

Najważniejszymi dla nas kryteriami oceny są wartości merytoryczne, warsztatowa rzetelność, poznawcze nowatorstwo, pasja badawcza, odwaga podejmowania tematów kontrowersyjnych, zaniedbywanych, spychanych na margines

Israel Gutman – patron naszej NAGRODY – urodził się w Warszawie, był członkiem Ha-Szomer Ha-Cair, uczestnikiem powstania w getcie warszawskim, więźniem obozu na Majdanku i KL Auschwitz. Po wojnie stał się najważniejszym izraelskim badaczem zajmującym się eksterminacją Żydów warszawskich i powstaniem w getcie warszawskim. Był zarówno świadkiem, jak i historykiem Holokaustu. Dla nas, założycieli pisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, był Israel Gutman jednym z najważniejszych autorytetów, dla wielu z nas Mistrzem i Przyjacielem. Związany z naszym pismem od początku, aż do śmierci w 2013 r. zasiadał w jego Radzie Naukowej. Pragniemy Go w ten skromny sposób uhonorować.

Ustanawiając naszą NAGRODĘ, wierzymy, że zyska uznanie środowiska historycznego oraz stanie się bodźcem do podejmowania studiów nad Zagładą i stosunkami polsko-żydowskich w czasie wojny i tuż po niej.

Zapraszamy przedstawicieli pism naukowych oraz środowisk akademickich do zgłaszania kandydatur do NAGRODY - szczegóły niżej.


Szczegóły

Zapraszamy uprawnione redakcje do przesyłania zgłoszeń artykułów naukowych poświęconych historii zagłady Żydów polskich i/lub stosunkom polsko-żydowskim w kontekście Zagłady opublikowanych w roku 2016.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej w terminie 5.11.2017 r. na adres redakcja@holocaustresearch.pl. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w poniższych wskazówkach.  

Jury Nagrody najpóźniej 20 listopada 2017 roku ogłosi listę nominowanych do nagrody artykułów. Ogłoszenie zwycięzcy oraz uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w grudniu 2017 roku, wraz z ukazaniem się najnowszego numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały".

Laureat Nagrody otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową. 

Wskazówki dotyczące zgłoszeń:

 1. Zgłaszane artykuły winny zostać opublikowane w roku 2016 w krajowym lub zagranicznym wydawnictwie naukowym posiadającym ISBN/ISSN (w wersji drukowanej lub elektronicznej)
 2. Zgłaszany artykuł winien być artykułem oryginalnym, pierwodrukiem (nie przedrukiem lub publikowanym przekładem z innego języka)
 3. Zgłaszany artykuł winien być przesłany w jęz. polskim lub angielskim. W przypadku artykułów opublikowanych w innych językach należy dostarczyć tłumaczenie na jęz. polski lub angielski
 4. Zgłaszany artykuł należy przesłać w formacie PDF w oryginalnej formie (skan wersji papierowej lub PDF z publikacji + tłumaczenie jeśli to konieczne).
 5. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie 5.11.2017 wraz z wypełnionym formularzem na adres redakcja@holocaustresearch.pl

formularz zgłoszeniowy


Regulamin nagrody

 1. Nagroda powołana została przez redakcję rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Organizatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
 2. Nagroda ma na celu uhonorowanie najlepszego artykułu naukowego opublikowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody przez polskiego autora poświęconego historii zagłady Żydów polskich i/lub stosunkom polsko-żydowskim w kontekście Zagłady.
 3. Artykuł może być opublikowany zarówno w kraju, jak i za granicą w wydawnictwie posiadającym ISBN/ISSN.
 4. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” jest przewodniczącym jury, w jego skład wchodzą wszyscy członkowie redakcji. Artykuły autorstwa członków jury nie mogą uczestniczyć w procedurze przyznawania Nagrody.
 5. Prawo zgłaszania kandydatów mają redakcje wydawnictw naukowych, członkowie Rady Naukowej rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" oraz wszyscy członkowie jury. Szczegółowe informacje dot. wymogów i procedury zgłaszania publikowane są dla każdej edycji na stronach internetowych organizatora Nagrody.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybiera 5 nominacji, które są ogłaszane publicznie najpóźniej na miesiąc przed przyznaniem Nagrody. Następnie Przewodniczący jury zwołuje corocznie zebranie jury, podczas którego w drodze dyskusji i głosowania wyłoniony zostanie laurerat Nagrody.
 7. Ogłoszenie zwycięzcy i publiczne wręczenie Nagrody odbywa się jesienią wraz z edycją kolejnego rocznika pisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Każdorazowo termin wręczenia nagrody podawany jest do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatora Nagrody.
 8. Organizator oraz jury Nagrody posiadają, w uzasadnionych przypadkach, prawo do nieprzyznania nagród, a także do przyznania nagród ex aequo, nagród specjalnych i wyróżnień.
 9. Nagroda ma wymiar finansowy, każdorazowo wysokość Nagrody podawana jest na stronach internetowych organizatora, wraz z ogłoszeniem o jej kolejnej edycji.
 10. Patronem Nagrody jest Israel Gutman, uczestnik powstania w getcie warszawskim, wybitny historyk, członek Rady rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl